Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Konkurs plastyczny „Banknoty baśniowej krainy”

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej

„Banknoty baśniowej krainy”


 Konkurs „Banknoty baśniowej krainy”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Szkolną Kasę Oszczędności w Łękach Dolnych.


 Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A5, maksimum A4.
 2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej
 4. Prace należy wykonać  indywidualnie.
 5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora oraz tytuł pracy.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, oraz umieszczeniu zdjęć i informacji na stronach internetowych szkoły

 Termin i warunki oddawania  prac:

 1. Pracę wraz z podpisem należy dostarczyć do 29 października uczennicom klasy drugiej Gimnazjum.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu oddawania prac.
 3. Prace oddane po terminie (wydłużonym) nie będą oceniane.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu np. z domu do szkoły.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddane.


 Zasady przyznawania nagród

 1. Wszystkie prace uczestników zostaną umieszczone na profilu organizatora konkursu portalu społecznościowego Facebook i stronie internetowej w zakładce Talentowisko.
 2. Prace będą oceniane przez komisję składającą się z uczniów gimnazjum i nauczycieli.
 3. Nagrodzone zostaną 3 najwyżej ocenione prace.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 października z okazji Światowego Dnia Oszczędzania


Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu, o ile uzna za konieczne wprowadzenie takich zmian.
 2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu
 3.  W związku z organizacją konkursu (tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników) – dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb Konkursu i związanych z nim działań organizatora.
 4. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez uczestników konkursu, a w szczególności zużycie materiałów plastycznych wynikające z udziału w konkursie pokrywają uczestnicy.