Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny 2019/2020.
Rekrutacja do przedszkola trwa od 1 do 29 marca 2019 r., wymagane dokumenty można pobrać i złożyć w wymaganym terminie w sekretariacie szkoły

REKRUTACJA na wolne miejsca w przedszkolu dotyczy nowych dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną od września 2019 r.
Natomiast Rodzice dzieci już uczęszczających składają tylko wypełnione i podpisane DEKLARACJE POZOSTANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZASADY REKRUTACJI
Obowiązek przedszkolny:
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.
2. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie ur. w 2013 r.
3. W roku szkolnym 2019/ 2020 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 20 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w terminie od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 14:00.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych.

KRYTERIA REKRUTACYJNE
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
W sytuacji, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)

Wielodzietność rodziny kandydata 100 pkt
Niepełnosprawność kandydata 100 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 pkt

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 pkt

Kryteria wymienione w ust. 1 mają jednakową wartość.
Drugi etap postępowania rekrutacyjnego
W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 14 lutego 2017 r., Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Pozostanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, samozatrudnienie, wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, pobieranie przez rodziców dziecka nauki w systemie dziennym - 80 pkt.
Zadeklarowanie przez rodziców dziecka czasu pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, tj. w przypadku zadeklarowania:
- 6 godzin dziennie - 10 pkt.
- 7 godzin dziennie - 20 pkt.
- 8 godzin dziennie - 30 pkt.
- 9 godzin dziennie - 40 pkt.

- 10 godzin dziennie – 50 pkt.
Uczęszczanie rodzeństwo kandydata do tego przedszkola - 20 pkt.
Zadeklarowanie przez rodziców chęci posyłania dziecka do przedszkola najbliższego jego miejscu zamieszkania - 15 pkt.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Terminy naboru
Określa Zarzadzenie Nr 23/2019 Burmistrza Pilzna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Pilzno jest organem prowadzącym.

Uwaga
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. (druki będą dostępne przy liście dzieci zakwalifikowanych).
Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.