Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych Łęki Dolne 122a 39-221 Łęki Górne

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III

Od 1 października 2012r. uczniowie klas I – III z Zespołu Szkół w Łękach Dolnych uczestniczą w projekcie unijnym „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  1. "Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy"
  2. "Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożone ryzykiem dysleksji"
  3. "Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych"
    1. "Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych"
    2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie"

W projekcie bierze udział 27 uczniów, którzy na zajęciach nabywają nową wiedzę i umiejętności z zakresu: czytania, pisania, matematyki i przyrody, przyjmowania właściwej postawy oraz rozwijające ich zainteresowania taneczne. Uczestnicy projektu wysoko oceniają zajęcia i pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby projektu.